Dienst Ondersteuningsplan Limburg (D.O.P. Limburg)

Privacy beleid

Dit “Privacy beleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:
Dienst Ondersteuningsplan Limburg vzw, maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 293 bus 37
hierna: D.O.P. Limburg

Lees ons Privacy beleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.doplimburg.be, door de op deze website vermelde email adressen en/of via telefoon verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacy Beleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
D.O.P. Limburg behoudt zich het recht voor om deze Privacy verklaring te wijzigen.
De versie die van toepassing is, kunt u steeds op de website van D.O.P. Limburg terugvinden.

Artikel 1 – Algemeen
D.O.P. Limburg leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
D.O.P. Limburg stelt zich middels huidige Privacy beleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt om gebruik te maken van de dienstverlening van D.O.P. Limburg (beschreven op www.doplimburg.be) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Artikel 3 – Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

D.O.P. Limburg zal de bij u verzamelde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening van D.O.P. Limburg.
In het kader van de uitvoering van de dienstverlening kan D.O.P. Limburg de persoonsgegevens die verwerkt worden, delen met derden.
Mogelijke rechtsgronden van de verwerking:
Wettelijke verplichting
Uitvoering van een overeenkomst
Gerechtvaardigd belang
Toestemming
Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van D.O.P. Limburg, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt of staakt, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van D.O.P. Limburg geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
D.O.P. Limburg zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat D.O.P. Limburg uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
D.O.P. Limburg zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat D.O.P. Limburg uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.
D.O.P. Limburg zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen D.O.P. Limburg en u.

Artikel 5 – Uw rechten
Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan D.O.P. Limburg. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde dienstverlening niet mogelijk is.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@doplimburg.be (welkom@doplimburg.be), per post naar D.O.P. Limburg, Kempische steenweg 293 bus 37, 3500 Hasselt of via dit formulier telkens vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan D.O.P. Limburg aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Artikel 7 – Toegang door derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy verklaring.

Artikel 8 – Contact
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@doplimburg.be, hetzij per post naar Dienst Ondersteuningsplan Limburg vzw, Kempische steenweg 293 bus 37, 3500 Hasselt.

Welke vragen heb jij?

Zit je nog met een hoop vragen, dromen en verwachtingen en vind je het moeilijk om in je eentje antwoorden te vinden? Je kan ook gewoon contact met ons opnemen door op onderstaande knop te klikken. Vul het online formulier in en één van onze medewerkers zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Welke vragen heb jij?

Zit je nog met een hoop  vragen, dromen en verwachtingen en vind je het moeilijk om in je eentje antwoorden te vinden? Je kan ook gewoon contact met ons opnemen door op onderstaande knop te klikken. Vul het online formulier in en één van onze medewerkers zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Pin It on Pinterest

Share This